بازگشت درد

بسیاری می پندارند که در مرکز حادثه ها قرار دارند و بسیاری دیگر می پندارند که گویی هرگز نبوده اند. موسوی جزو دسته اول است . او با دقت بی نظیری حادثه ها را دنبال می کرد و همه چیز را به خویش ربط می داد. امروز نیز مثل همه روزها سپری شد هوا تاریک […]

بازگشت درد

Ett svar till ”بازگشت درد”

Lämna ett svar