رنج نامه سیاسی

https://wp.me/pdP2sI-7h

جام جهانی فوتبال قطر

در تهران گویا تب جام جهانی فوتبال قطر سرد و مشغول شوت داخلی است و همان تله وی زن از سیمای زهرا گل کریم به انگلیس خوب شوت سر زده و حالا حرف کریم چقدر در کلوب انگلیسی ها که نصف زمین و دور زمین و سکوی مستعمره پیشین را کمی از حس امپراتوری کبیر بریتانیا دور شده و بر رنگ عتابی ذیرکانه بدور از چشم داور خط که همیشه بشکه آبجو های انگلیسی در من جی تر یو نای تد خسته از پرتاب شیشه از راه دور شیر گاز را باز کردند تا برنده میدان بازی ایرانی ها و انگلیسی ها باشند که لغو ناحیه آبجو سکو نشینان لندن به یاران حضرت رضا ولی پرس پولیس سهیمه ولایت طالب را خریدند تا سکوی دشمنان اسلام عزیزی واکس بخورد

Lämna ett svar

Powered by WordPress.com.