برگه – اتاق فکر اندیشه های سوسیالیسم دمکراتیک با سمت و سوی برابری اقتصادی، اجتماعی،سیاسی و فرهنگی است. برگه فکر و اندیشه های انسانی اقلیت تحت ستم را بازتاب می دهد. برگه هیچ سانسوری را تحت هیج عنوانی نمی پذیرد . برگه اتاق فکر ادبیات و فرهنگ و جامعه اقلیت است و پیک محرومان و طبقه زحمت کش است و تلاش دارد تا پیام طیف سوسیالیسم دمکراتیک انسانی را منعکس و پژواک رسانه ای این طیف باشد.

https://wp.me/pdmRva-8E

Ett svar till ”برگه – اتاق فکر اندیشه های سوسیالیسم دمکراتیک با سمت و سوی برابری اقتصادی، اجتماعی،سیاسی و فرهنگی است. برگه فکر و اندیشه های انسانی اقلیت تحت ستم را بازتاب می دهد. برگه هیچ سانسوری را تحت هیج عنوانی نمی پذیرد . برگه اتاق فکر ادبیات و فرهنگ و جامعه اقلیت است و پیک محرومان و طبقه زحمت کش است و تلاش دارد تا پیام طیف سوسیالیسم دمکراتیک انسانی را منعکس و پژواک رسانه ای این طیف باشد.”

Lämna ett svar