دق مرگی

دقمرگی معلوم نیست گره از کجا بود که اسلام در باب زن جیر زنجیره ای بهم بافته از هر چیزی در باب دل روز نو همه چسز را قاطی پاتی تحویل ملت همیشه در صحنه عزیز و شهید پرور و می گسار سینه زن توانست فاجعه ای را به فواید فاجعه ها مشتاق دریده گی آیت الله ها کنج خمیه شب را خروس هستند.
اختراع دولت اسلامی دنبالش ملت اسلامی هم آمده و ملل اسلامی را یک رنگ سیاه پوش می خواهد و لاکن ها در باب دق مرگی با مهارت بافندگی و در ترکیب تصاد ها نقد را به خاک و متن را به لجن کشانیدند.
با این دق ال باب روز روزگاری ماه آسمانی فرشته ای زمینی از پشم و ریش ملا ولایت فرود آورد و بازی با ملا با این املا محال است

Lämna ett svar

Powered by WordPress.com.