صفحه اول

پیک تابستان
جنگ همواره انسان را به تکاپو کشانده است. گاه ایستاده در نبردهای خیابانی موسی آفریده است و گاه به آنچه کاشته آتش زده است و از گوی جنگ فرار با قرار نجات صلح از آتش فراتر رفته است و مسیح را قربانی جشن های مذهبی و شریعت دینی و فرهنگی قرار داده است و وضعیت قرمز با آژیر را فرصتی شمرده است تا پرچم صلح را تنها در کارزارهای زمینی و در هنگام اسیر شدن از جیب در بیاورد تا دشمن از دستمال سفید اسیر پارچه ای از رنگ سرخ بر جیب ها و تانک های خط مقدم جبهه در اهتزاز در آورد
اشاره به جنک در صفحه اول برگه دو بخوانید

Lämna ett svar