رقابت کور و بن بست اقتصادی — پیک بهار

Ursprungligen publicerad på Isak Najmeddin Isak: اروپا و آمریکا بمثابه دو قاره قدرت اقتصادی جهان زورآزمایی با اکثریت دو قاره آسیا و آفریقا را چماق و شیرینی در پیش گرفته اند و گمانشان این است که سرمایه و سیطره اقتصادی بر سایر کشورهای معترض به وضع موجود و نابسامانی های اقتصادی و محیط زیستی را…

رقابت کور و بن بست اقتصادی — پیک بهار

Lämna ett svar