باز هم وحشگیری دوما

هیچ راهی برای دفاع از سوسیالیسم نمانده است. همه ی راه ها را دیکتاتوری حزبی به رهبری خشونت طالبان در هم شکسته و آلترناتیو دفاع از دست آورد های سوسیالیسم روسی چیزی جز دفاع از سلطه پذیری روسی نیست. فرصت طالبانی ها ادعا دارند که در دفاع از ستوان انقلاب هیچ درنگی نکرده اند اما رهبران بی کفایت حزب که اکثریت کرسی های تصمیم گیری و مشورتی را در کمیته ها و هسته های مورد دل خواه خویش سازماندهی کرده است، سعی بر آن دارد تا مبارزه طبقه کارگر در دفاع از رفرم های دمکراتیک و انسان طالبانه مانع گسترش اندیشه های انسانی سوسیالیسم دمکراتیک در روسیه امنظار داشتند تا رفرم های خروشچف در باره کیش شخصیت استالین هشدار های لازم را دفتر مرکزی حزب به ایالت ها و ولایت های متشکل در دستگاه حزب جامه عمل بپوشد اما وزش پروسترویکای خروشجفی با صحنه حنده آور نماینده گان سازمان ملل متحد روربر شد که کفشش را به چای چنش به میز کوبید.

درس رفرم های بلشویک ها به سرمایه داری جهانی با ایما و اشاره در قرن ها و ادوار تکرار شده است اما هر بار دوما و اقلیت حزب ناخرسندی از نمایش رفرمیست ها میخ را با چنش به سوراخ تعیین شده ارجاع دادند.
رکود سوسیالیسم واقعآ موجود به رهبری ایونید برژنف و اقمار نیو استالینیسم دستگاه وقت حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی آن زمان که بیست سال سایه استالینیسم خرده بورژای روسی رفرم ها کشاورزی را در جمهوری های آسیای میانه و از جمله گرحستان منبع الهام و شراب و باغ سوسیالیستی واقعآ مئوجود و در سایه جنگ سرد بیست سال تضاد کار و سرمایه دست خوش رقابت های کور تسلیحاتی شد و وعده های اجتماعی نظام شوراها ناکام از گوی سبقت از امپریالیسم تا به دندان مسلح به سلاح های سرد و گرم بسیار متنوع تر از تجهیزات نظامی روسی خطوط اقتصادی نظامی اقمار جماهیر سوسیالیستی شرق اندوهگین را آمیخته به هزار ترفند اپورتونیستی بن بست فکری را برای رشد و توسعه سوسیالیسم صنعتی در جمهو.ری های آسیای میانه که نقش بی نظیری در دفاع از سوسیالیسم شرقی در برابر سوسیالیسم دمکراتیک اروپا غربی بدهی میلیارد دلاری ببار آوردند و برای جبران ورشکستگی برنامه های استرتژیک و تاکتیکی ره ترکستان زدند و مسکو نشینان در ذات نظام متقدر روسی به هر عنوانی شک و شبهه ای ندارند.
این دفاع می تواند حتی به تئوپ بستن مجلسی باشد که نماینده گان خلق ها در آن شور و مشورت می کنند

Lämna ett svar