کلوب پرس پول ایس Perspolic

باش گاه پرس پول رسید و گاه در کلوب پرس و پوليس سابق پارسی مدرنیته را کلاسیک می خواندند و از مطالعه رمان های فارسی زبان محروم شدند.
باش گاه پرسپولیس به هم چسبیده توسط جنگ و جدال های جمشیدی تختی را ویران کردند و پاسارگاد که قرار بود در دفاع از پرسپولیس ذره‌ای اغفال نکند توسط برقی های شیراز مورد تاخت و تاز کهربایی قرار گرفت و چه خطاهایی که در دفاع از پرسپولیس خسارات وارده را برقی های شیرازی به سپاهان اصفهان اصفهانی فروختند و دروازه مرودشت و تیم برق شیراز که با رشادت و برازندگی توپ بازی را از زمین شیرازی سوی اصفهانی پرت کرد و خلعتبری یار وفادار میدان آزادی قلم در استادیوم آزادی خوش درخشید و ابراهیم ما در آن بحبوبه خرابی های وارده به ابومسلم خراسانی را به رشد طلایی رسانده بودبود5بنگاهwp:i{“id”:1517,”sizeSlug”:”large”} –>

Lämna ett svar