کارخانه دوب آهن جزیره قشم

جمهوری اسلامی که با ممشارکت شرگت ژاپنی کوپه قرار است سک کتارخانه ذوب آهن در جزیره فشم احداث کند. اعلام داشته است مه هزیه اجرای این طرح در حدود یک کیلیارد دلار و تولید سالیانه آن قرار است به 5 میلیون تن برسد . حبر گزار یجمهوری اسلامی که این خیبر را منتشزر ساخته شده است که تنها 5 درصد نیروی کر این طرخ را اپنی تامین خواهخد کردو
قرداد احداث آزاد راعه قم و کاشان

بر اساس قراردادی 40 میلیارد ریال که میان وزرات راه و ترابری و صندوق باز نشستی گی سرمایه داری

Lämna ett svar