آمادگی فذودگاه های آبادان و اردبیل بازسازی فرودگاه بین المللی آبادان که در جریان جنگ ایران و عراق بشدت آسیب دیده بود ، در هفته اول مهرماه به پایان رسیده و انتظار می رودئ پس از کسب موافقت نیروهای ناظر بر آتش بس سازمان ملل، بهره برداری از آن بزودی آغاز شود. بهره برداری آزمایشی از فرودگاه نو بن یاد ارد بیل نیز در اواسط مهر ماه با فرود اول ین هوا پی مو مافری به این شهر آغاز شد. دکتر یوسفی مرد.گشورهای نفتی از آ«چه می ترسند، سلح است نه جنگ!

Lämna ett svar