✅پزشکانی که تهدید به مهاجرت می‌کنند می‌توانند بروند؛ ما هم بدرقه شان می‌کنیم — اطلاع رسانی پناهندگان و مهاجران

Lämna ett svar