کاریکماتور — پیک شعر — Isak Najmeddin Isak

این نوشته ها هرگز جدی گرفته نشده اند؛ چرا که بی ربشه و. اصل بوده اند، کلماتی زهی و گاه گنگ که هیجی حنده آورتر از همه یادادشت های نوشته شده اما ناتوان از خواندش؛قرا؛ آیات شیطانی و همین طور که این کلنات ما را به جرعه ای مانند شعر ساطی کند. =

Lämna ett svar