Site icon دفتر بهار

بیماری کودکانه خرده بورژوازی سوسیال انفورماسیون

اندوخته ها و تجارب روزگار رفته از انقلاب بقول عده ای نافرجام بهمن و قیام در نطفه حفه شده 22 بهمن 57 هنوز گلوی جامعه ایرانی را گرفته است. آحاد جامعه ای که با هویت ایرانی در دنیا شناخته می شوند به نارسایی جنبش های خودبخودی که از میان توده ها شعله منی کشد و هر صنفی زور می زند تا سهمش را از این موج بر افتاده بردارد و کاسه رهبران انقلاب مملو

Exit mobile version