بیماری کودکانه خرده بورژوازی سوسیال انفورماسیون

اندوخته ها و تجارب روزگار رفته از انقلاب بقول عده ای نافرجام بهمن و قیام در نطفه حفه شده 22 بهمن 57 هنوز گلوی جامعه ایرانی را گرفته است. آحاد جامعه ای که با هویت ایرانی در دنیا شناخته می شوند به نارسایی جنبش های خودبخودی که از میان توده ها شعله منی کشد و هر صنفی زور می زند تا سهمش را از این موج بر افتاده بردارد و کاسه رهبران انقلاب مملو

Lämna ett svar