شعر و موسیقی

شغیعی کد کنی در کتاب موسیقی شعر به رابطه این دو ابزار هنری صدایی و بیان هجو و خلق فضایی فرا تر از شعر در باغ پنجره های عشق و شادی موسیقی کلام شادی در میان گلدان های کنار پنجره های عشق؛ موسیقی به گره گشایی زبان، به واکاوی نت ها و ریشه آرام صداهای هم پیوسته در نهاد شعر نکته هایی از راز هجا های تکراری در ضرب آهنگ صدا نوید پس نو نوایی دردمند که در میان آوا ها و تار ها به دل می نشینند؛ شاعر را وداعی نو از شعر بر ترک چرخ زمان زبان موسیقی را می نوازد و نگاه شاعر را به یک نک درونی، مونولوگ فرا می خواند.
موسیفی در ضرب آهنگ کلماتی که می نالند و می بارند و انگشت هایی که ضرب آهنگ صدا را به پیوستگی کرانه های یاس شعر را از بدو هجوم موسیقی حماسی پرواز کلمات را میان نت ها و سیم ها و ابزار ها جهان شعر می آموزد تا فعل و فعل فاعلتین، فاعلتین ، فاعلتین تن تن نت ها را در موسیقی بشکفاند و هنر را به دنیا ناشناخته جا ها، مکان ها، نکته هایی آوا و پژواک زبان به گل نشاند

Lämna ett svar