آیا برامس را دوست دارید؟

یک شب ، یک سمفونی چون که پاییز است ، برگ ریزان است، ماه پنهان است، مهی وهم انگیز کوچه وگذرگاهها را فرا گرفته ، و بدان سبب که آرام آرام خلوت گزینی بیش از پیش فریضه می شود، موسیقی این زیباترین همدم، این مونس تنهائی، این نوای پنهان زبانهای درونی به  سرای دل  درمی کوبد […]

آیا برامس را دوست دارید؟

Lämna ett svar