بهار روسیه خوش بخندد آن که آخر خندید و.ا.لنین تهاجم…

بهار روسیه خوش بخندد آن که آخر خندید و.ا.لنین تهاجم روسیه فدرال به رهبری الگارشی مالی روس در روز های پایانی فوریه 22 یادآور جنگ جهانی امپریالیستی است که لنین در نامه های از دور که در ناحیه مهاجرت نشین زوریخ در 20 مارس 1917 نوشت و دو روز بعد از نوشتن روزنامه پرادا در […]

بهار روسیه خوش بخندد آن که آخر خندید و.ا.لنین تهاجم…

Lämna ett svar