پیشنهادات کمیته اقدام کارگری برای تعیین حداقل دستمزد — کمیته اقدام کارگری

پیشنهادات کمیته اقدام کارگری برای تعیین حداقل دستمزد (اسفند ۱۳۹۹). تعیین حداقل دستمزد، ازآن دست مسائلی است که سالانه به شکلی بی‌واسطه معیشت میلیون‌ها کارگر کشوررا تحت تأثیر مستقیم قرار می‌دهد. بنابراین درآخرین ماه‌ های هر سال شاهدیم که حتی غیرسیاسی ‌ترین افراد طبقۀ کارگر نیز اخبار اعلام آن را با بیم و امیدی ویژه […]

پیشنهادات کمیته اقدام کارگری برای تعیین حداقل دستمزد — کمیته اقدام کارگری

Lämna ett svar