— آینده ما

هشدار محمد علی عموئی فرصت آگاهی از عمق رویدادهای اوکراین را نباید از دست داد rbt  در ایران اطلاعیه هائی با امضای برخی سیاسیون مشترکا و یا انفرادی درباره حوادث اوکراین منتشر می شود. از جمله این اطلاعیه ها، متنی است با محتوای هشدار که از جانب محمدعلی عموئی مشهورترین زندانی سیاسی ایران دست به […]

— آینده ما

Lämna ett svar