بای بسم الله

پیک وارد فصل تابستان شد. خرداد ماه، ماه تاریخ سیاسی، مذهبی ایران، ماه بلوا و افترا، ماه جنبش ها در اداره های دولتی، مساجد، جنبش آزدای و ادامه اش در تیر ماه باو اق ی بسم الله روزگار پیک تابستان خواهد ب.د . بی شک پیک در این ماه گوشه چشمی هم به وقایع روز اندیشه پرداز ان و مباحث سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … ادامه می دهد.

Lämna ett svar