امامزاده قلقلی — زندیق

در راه قزوین گیلان روستایی وجود دارد که مردم خرافاتی و نادان مذهبی آنرا امامزاده غلطان یا قل قلی میخوانند. باور آنها بر این است که برای حاجت گرفتن از این امام زاده باید غلط بخورند.

امامزاده قلقلی — زندیق

Lämna ett svar