آزادی بیان حق خدادادی مردم ایران و آزادی قلم هم حق عموم است الف لام میم ذالک ال کتاب قرآن به نام کتاب آغاز شده است و شما مسلمانان بدانید که تأیید قتل نویسندگان گناه کبیره است

Lämna ett svar