سال 2022 میلادی آغاز شد و بزودی پیک بهار که در زمستان سرش زیر برف نکرد و مثل بت سوی بهار شتافت و لیک نیک را لبیک خواند و شعر بهار ملک سبز رنگ و شرح حصر جنس مخالف دولت و مجلس در خصوص وضعیت موجود خدا داند مسلمین اطهار که خود را پاک سرشت می دانند و از خداوند غز و جل الله علیه و آله و سلم نمی ترسند که چه گونه خون مسلمین در هر فصلی حلال شده و حالا کمر به همت سیاست بسته تا شاید بتواند قصاب خانه را که در آن گوشت خر و گاو پیشانی سیاه طلب آمرزش از درگاه ایزد یزد آن می کند و خشت از کوره در می آورد تا آجر آخر حر گداخته از آتش سرخ عبا را آتشی زد که رحمت ایزدی نیک گفتار و نیک کردار و نیک پندارایان بهشت احورا نه در باب و فصل سبز ه که اهورا مزدا خوش آید که یارب خواهد رحمت فراوان بر رفتگان فانی تو گوی نیک گر بهار نباشد خجسته چطور تواند یر کشد جامی از حافظ

Ett svar till ”سال 2022 میلادی آغاز شد و بزودی پیک بهار که در زمستان سرش زیر برف نکرد و مثل بت سوی بهار شتافت و لیک نیک را لبیک خواند و شعر بهار ملک سبز رنگ و شرح حصر جنس مخالف دولت و مجلس در خصوص وضعیت موجود خدا داند مسلمین اطهار که خود را پاک سرشت می دانند و از خداوند غز و جل الله علیه و آله و سلم نمی ترسند که چه گونه خون مسلمین در هر فصلی حلال شده و حالا کمر به همت سیاست بسته تا شاید بتواند قصاب خانه را که در آن گوشت خر و گاو پیشانی سیاه طلب آمرزش از درگاه ایزد یزد آن می کند و خشت از کوره در می آورد تا آجر آخر حر گداخته از آتش سرخ عبا را آتشی زد که رحمت ایزدی نیک گفتار و نیک کردار و نیک پندارایان بهشت احورا نه در باب و فصل سبز ه که اهورا مزدا خوش آید که یارب خواهد رحمت فراوان بر رفتگان فانی تو گوی نیک گر بهار نباشد خجسته چطور تواند یر کشد جامی از حافظ”

Lämna ett svar