برای شاعر

ای شاعری که شمع جوانیت شد خموش در زیر آسمان غمین سپیده دم بی شک بود جان تو غافل زی سیر کار قلبی که بود منبع الهام شعر و راز جور خصم شد گل پولاد مأمنش چشمی که بود بر زنگار زمان سنج آویخت مرگ پرده تارر یز روزنش توفان وزید و شاخه نو خیز […]

برای شاعر

Ett svar till “برای شاعر”

Kommentera

Powered by WordPress.com.