پی نوشت 2

جنبش فمنیست ها در روایت های رسوایی می تو وارد فاز جدیدی از حیات ادبی خودش شده است. جنس دوم بنا به باور مارکسیست های آکادمیک اروپایی و کمونیست های روسی توانست پرده های هالیوود قهرمان پرور جسور اندام را اندکی بیشتر از این آن چه که حد عالی جنابان دادگستر نشین رای داد کلیپ… […]

پی نوشت 2

Lämna ett svar