SABA and 🦆

حکایت کلید و دمنه و زنذگی دیرینه ای جاودان یاد آور نوستالژی دردناک زمان را هربار مرحمی کشد و زخم التیام یافته را شفا ببخشد. تو باورکن اما یک چیز ماندنی است و آن سلاح قلم و دانشی است که زمان گذشته در اختیار گذاشته اما شرایط محیطی و سیاسی و اجتماعی مانع از رشد ایده های انسانی و صلح‌آمیز سوسیالیست هایی باشد که به شهادت تاریخی اجتماعی هرگز از هستی چیزی برای خودش نخواست

Lämna ett svar