سویه «اومیکرون» از ویروس کرونا به کشورهای بیشتری در اروپا رسید

https://www.radiofarda.com/a/31583997.html

Lämna ett svar