مردگان نفس نمی کشند اما زنده‌اند،زندگان اما نفس می کشند اما مرده اند

مردگان نفس نمی کشند اما زنده‌اند،زندگان اما نفس می کشند اما مرده اند

مردگان نفس نمی کشند اما زنده‌اند،زندگان اما نفس می کشند اما مرده اند

Kommentera

Powered by WordPress.com.