مردگان نفس نمی کشند اما زنده‌اند،زندگان اما نفس می کشند اما مرده اند

مردگان نفس نمی کشند اما زنده‌اند،زندگان اما نفس می کشند اما مرده اند

مردگان نفس نمی کشند اما زنده‌اند،زندگان اما نفس می کشند اما مرده اند

Lämna ett svar