مردگان نفس نمی کشند اما زنده‌اند،زندگان اما نفس می کشند اما مرده اند

3 svar till ”مردگان نفس نمی کشند اما زنده‌اند،زندگان اما نفس می کشند اما مرده اند”

  1. design i Stockholm vid titel Klara 🎶 Hotell 🏩

  2. […] مردگان نفس نمی کشند اما زنده‌اند،زندگان اما نفس می کشن… […]

  3. […] مردگان نفس نمی کشند اما زنده‌اند،زندگان اما نفس می کشن… […]

Lämna ett svar