اهورا

https://bargehe.blog/wp-11> 30 content/uploads/2021/10/wp_story1635167174776_07289414878214027062.jpg”,”mime”:”image/jpeg”,”type”:”image”,”url”:”https://bargehe.blog/wp-content/uploads/2021/10/wp_story1635167174776_07289414878214027062.jpg”}]} –>
اهورا!
امروز بر کف دست راستم زخمی است 
اهورا! 
جهان‌ نا امن است 
و باد بر موج شیرجه می زد 
در آن‌ ستیز و آه 
باران بر پنجره ها خبر از هجوم برگ ها بر راه های خیس از کف های موج می داد 
اهورا! 
چرا در آن‌ هجوم باد و بوران 
آتش خاکستر شده و پراکنده در هوا سبز که بر صخره های خاکستری بالا می رفت‌
هیچ دوایی مرحم درد طلایی یافته ن‌شد

Lämna ett svar