ششمین جلسهٔ دادگاه حمید نوری؛ روایت یک شاهد اعدام‌های۶۷ درباره «اتاق گاز» در زندان

https://www.radiofarda.com/a/31423943.html

Lämna ett svar