Decentraluseras1

انسان ها در پی آنند که حافظه و دانش خود را از هر طریق افزایش داده و و از فن بیان بهره سیاسی ببرند. این افراد تعدادشان اندک است و دیگران در پی منطق بدنبال دلیل منطق حاشیه فکر ی را محافظت می کنند.

تعلیم و تربیت و پرورش مقوله کلی و گاه گرچه جذاب و فکر سویش متمایل می شود اما نباید غافل بود که تکامل فکری و یدی و بهره خلاقانه از ایده هایی که به شکوفایی می رسند، بی تردید محتاج مراقبت پیوسته دارد به رشد و تعالی رسیده است و مرحله مراقبت فکری و یدی از ایده ای که قرار است در مرحله شکوفایی اش غنچه حیات و شادابی و طراوات ذهنی و عینی به ارمغان بیاورد. تبلور و توانایی در ارتقای ایده که در ابتدا شاید ناچیز، بی ارزش و غیر جدی بنظر می رسید اما در اثر کار بی وقفه ذهنی و تلاش در ایجاد مدخل عینی برای پیوند ایده که بعد از شکوفایی به رقص الهام گونه فن ناب نزدیک‌ می شود اما آن حفاظت. و زمان صرف شده از نگاه ایده ذهنی و فاقد ارزش اقتصادی اما محرک و ابزار ها عینی کار ارزش نسبی زمانی بر حسب کارکرد ذهنی ایده تمایل روشنفکرانه آگاهی و درک فلسفی از هستی و زمان را به چالش می کشد.

زیباشناسی فلسفی یا همان اسکولاستیک سیبرنتیک، در انقلاب تکنولوژی و کم حجم شدن دستگاه های هوشمند باز دهه‌ي اندیشه ای بوده است که از فلسفه گذشته پل در پل زنجیروار ی از ابزار های تکنیکی روانه بازار کرده است که رقابت های تولیدی در بازار تکنیک به اشباع ابزاری های مصرفی و لوکس تبدیل شده است و جوامع انسانی برای پوشش دهی داده ها در دنیای گردش آزاد اطلاعات از پوشش فردی و اجتماعی و دولتی برخوردار هستند و این فرصت نادری برای عبور به سکوی بعد اندازه و حدود و ثغورش ارزیابی و از ایده به شکل در آید. این مطلب ادامه‌ دارد

ا

Lämna ett svar