شب سیاه نیست که از جنگل تاریک سبزش پروانه ای بیاید تا تنهایی زمین را آتش عشق باشد شبتان خوش

Lämna ett svar