گاه نامه

به این باغ اگر حسین گذر کند ببیند که چگونه اسب سیاهش شیهه کشید و دو دست اسب که زره نام داشت، احساس خطر کرد و از حسین خواست که از اسب پیاده شود اما دریغ حسین کور و کر بود و یزید بگفت آب و هلاک شدند. 
حالا انسانی گذرش نیست تا بفشارد انار که ترش مزه و چو سنگ افتد و آتش نار در باغچه ای کاشت و باد بلرزاند اتار و افتاد عددی تشنه لبی بود بکنار دست لوله ای فوران از آب که بر حوض فواره می کرد را تا سر حسین بالا برد حتما قطره ای آب‌ در دهان حسین بچکانید تا آن گاه که بخواهد با شمشیرش را دو نیمه کتداز انار و مقداری حاک و دریا با خود داشته باشید
}

369

 • هیچ
  دنیا در تاریکی فرو رفته است برای روشنایی کلیدی نیست همه جا خاموش است روز است اما مثل شب تاریک است خبرها جنگ است بیماری دیگری در راه است نفرت عشق است دنیا ناگهانی مرده است استکهلم 2014
 • Min 📝
  Begrava mina ord men inte min anda Jag började skriva min dagbok sedan 30 år tillbaka men efter tre månader tappade jag lust och motivation. Anledningen till att jag kunde inte försätta skriva min dagbok var dagarna blev tom och hände ingen särskild att grubbla på utan att vara och leva vidare med den kunskap och erfarenheter som fick som en gåva från Gud och livet mer innehåll att leva bättre hittade jag inte någonstans motivationen utan bevarar den närvarande situationen och avlasta den svårtillgängliga ungdom tidernas som gick förgäves slut. Jag festande och dansade med rosorna under kalla krig […]
 • ؟آیا ایران آماده عبور از جمهوری اسلامی است
  همه فاکت ها و شواهد نشان از ورشکستگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جمهو.ری اسلامی است. مردم ایران طی سال های پس از قیام بهمن 57 که روحاتیت مرتجع و مکار هوای اقتدار جهانی در اندیشه متروک و استبدادی اش دارد. سال ها سرکوب دگراندیشان و سازش نیروهای راست محافظه کار سرمایه داری بزرگ ار نظام اسلامی بر هیچ ایرانی پوشیده نیست. ساختار استبدادی و بغایت منحط بنیاد های دولت ایران، انکان فرارویی و شکوفایی جامعه را با اخلال و کارشکنی های سیاسی و اجتماعی روبرو می کند و عواقب نگرش های خصمانه نظام مذهبی، استبدادی اعتماد نسبی توده های ستم […]
 • انار خون است
  انار خون است خون سرخی ملکوت خون فریاد های ناشنفته ای است که در باغ حاکمان جهل به زمین ریخته است خون باغ است پوشیده از خار چوب های جلا زده خون فرشته است لیمو اما سبز است سبز شاخه ها سبز و ترش چه می کاوند؟ Adobe Photoshop Express är en enkel och kraftfull app där du kreativt kan redigera foton. Ta reda på mer! http://www.adobe.com/go/psx
 • wp-16178029874734810973899092833444.png
  https://bargehe.blog/wp-content/uploads/2021/04/wp-16178029874734810973899092833444.png دنیا در تاریکی فرو رفته است

محیطی در باغ فرهنگ و هنر

Lämna ett svar

Powered by WordPress.com.