هیچ

دنیا در تاریکی فرو رفته است

برای روشنایی کلیدی نیست

همه جا خاموش است

روز است اما مثل شب تاریک است

خبرها جنگ است

بیماری دیگری در راه است

نفرت عشق است

دنیا ناگهانی مرده است

استکهلم 2014

2 svar till ”هیچ”

Lämna ett svar