پی نوشت 2

  • جنبش فمنیست ها در روایت های رسوایی می تو وارد فاز جدیدی از حیات ادبی خودش شده است. جنس دوم بنا به باور مارکسیست های آکادمیک اروپایی و کمونیست های روسی توانست پرده های هالیوود قهرمان پرور جسور اندام را اندکی بیشتر از این آن چه که حد عالی جنابان دادگستر نشین رای داد کلیپ کوتاهش خیلی زود طعمه چنگال نژاد پرستان زرد جنس آز نوع فلسفی شیطانی اش دار و دسته ترامپ که به یاری رفقای خانم جان بازش خیلی زود زاویه دوربین را بطریف جمهوری خواهان کشاند بچرخاند و کاخ سفید را مهد رسوایی سیاستمداران دو جناح درگیر مستقیم قدرت در ساختار دستگاه‌های عریض و طویل راهروهای قضایی شد و کیست که نداند که پای همه رهبران راست و چپ دنیا سیاست روز از دروازه رسوایی و جهنمی قضایی ساخته پرداخته همین زنان و مردانی که که در آتش رسوایی سهم دارند